પ્રદેશ આગેવાનશ્રીઓની બેઠક, પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્ - ગાંધીનગર

ગાંધીનગરનાં કોબા સ્થિત પ્રદેશ કાર્યાલય "શ્રી કમલમ્" ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયાની ઉપસ્થિતિમાં 'પ્રદેશ આગેવાનશ્રીઓની બેઠક' યોજવામાં આવી. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, શ્રી કે.સી.પટેલ, શ્રી શબ્દશરણ બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી આઈ.કે.જાડેજા, શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને શ્રી ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ સહિતના પ્રદેશ આગેવાનશ્રીઓ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્, ગાંધીનગર View more...

પ્રદેશ બેઠક, પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્ - ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના કોબા સ્થિત પ્રદેશ કાર્યાલય "શ્રી કમલમ્" ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયાની ઉપસ્થિતિમાં "પ્રદેશ બેઠક" યોજવામાં આવી. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, શ્રી કે.સી.પટેલ, શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી આઈ.કે.જાડેજા, શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને શ્રી ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ સહિતના પ્રદેશ આગેવાનશ્રીઓ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્ - ગાંધીનગર View more...