સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા પાટીદાર સંમેલન યોજાયું.