કાર્યકર્તાઓ સાથે ડાયરો જામ્યો હોય અને સાથે હોય ભાવનગરી ગાંઠિયા તેમજ ભૂંગળા બટેટા; તો તેની વાત જ કંઈક અનેરી હોય...