આપણા આદિવાસીઓ, આપણું ગૌરવ - શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૨૨
આપણા આદિવાસીઓ, આપણું ગૌરવ - શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૨૨

નર્મદા જિલ્લામાં કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ-૨૦૨૨ ના ત્રિ-દિવસિય કાર્યક્રમના અંતિમ દિવસે ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી આજે ગરૂડેશ્વર...

-