આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના સ્વપ્ન સમાન ધોલેરાના વડીલ મુરબ્બીઓ, ભાઈઓ-બહેનો અને નાના ભૂલકાઓ સાથે હળવાશની પળો...