કેશોદ ખાતે લેઉવા પટેલ સમાજની બોડીઁગ અને કેળવણી મંડળની મુલાકાત લઈ, તેમના દ્વારા ચલાવવામાં આવતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓની માહિતી મેળવીને દીકરીઓ સાથે વાર્તાલાપ કરતા માન. મંત્રી શ્રી Jitu Vaghani